"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

2/2022

Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
2023-03-07
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 15 marca 2023 roku (środa) o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
2022-09-28
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 11 października 2022 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały. 
2022-05-05
Informacja o weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy.
------------------------------------
Nabór wniosków nr 2/2022 przeszedł kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  (nabór został zaakceptowany).
2022-03-21
Nabór nr 1/2022 i 2/2022.

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).


2022-03-11
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 2/2022 w zakresie  przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.
2022-02-18
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż  w dniu 10 marca 2022 r., (czwartek),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  9 wniosków - ogłoszenie nr 2/2022 - Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  
2022-02-04
Zakończyliśmy weryfikację wstępną wniosków (pierwszą część) złożonych w ramach naboru nr 2/2022:  Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.     

Wszystkie wnioski zostały przygotowane poprawnie.

Już niedługo udostępnimy informację o posiedzeniu naszej Rady.

Obserwujcie nas!


2022-02-01
Już wyjaśniamy!

Pracownicy Stowarzyszenia  "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
  1. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  3. realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
  • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
  • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
Weryfikacja zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być dokonane w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

2021-12-15

Przypominamy, iż zgodnie z zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników naszego stowarzyszenia:
  • punkty za doradztwo prowadzone przez stowarzyszenie w czasie trwania naborów wniosków można uzyskać 5 dni przed upływem składania wniosków o przyznanie pomocy;
  • doradztwo świadczone będzie indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z doradcą.
Więcej informacji na stronie: link
Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl