"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Opis projektuRozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu 
i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystanej na cele kulturalne, 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, 
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.


Cele projektu 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do zasobów kultury w mieszkańców  Gminy  Błonie oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez udostępnienie nowej przestrzeni kulturalnej, uaktrakcyjnienie i rozwój oferty kulturalnej w zakresie działalności edukacyjnej, kulturalnej, scenicznej i wystawienniczej oraz zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Błonie dzięki promocji gminnych zasobów kultury w Internecie.

Osiągnięcie celu będzie możliwe głównie przez następujące działania - modernizację części budynku przy Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu w tym:
    • poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez modernizację infrastruktury ciepłowniczej,
    • zniesienie barier architektonicznych i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
    • wyremontowanie sali, sceny oraz zaplecza znajdujących się w budynku,
    • wyposażenie budynku w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy, multimedialny, wystawienniczy i meble umożliwiające prowadzenie szerokiego zakresu działań edukacyjno – kulturalnych,
    • zabezpieczenie zbiorów znajdujących się w posiadaniu instytucji oraz udostępnienie zdygitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty
Realizowany w tym zakresie projekt przyczyni się do zmiany jakościowej w odbiorze kultury, poprawy dostępu do zasobów kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. Osiągnięcie zakładanych celów poprawi także estetykę przestrzeni publicznej i jakoś infrastruktury społecznej, a więc doprowadzi do polepszenia jakości prowadzonych zajęć kulturalnych, a także jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej terenów w strefie oddziaływania  projektu. 

Ponadto modernizacja budynku zwiększy powierzchnię użytkowaną na cele kulturalne o ponad 15 % tj. 350 m2, co znajdzie przełożenie we wzroście liczby odwiedzających instytucję o około 20 % oraz wydłużeniu czasu dostępności placówki dla mieszkańców także o ok 20%.


Wartość projektu: 2 140 910,05 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 498 422,94 zł


polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl