"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Ankieta monitorująca

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. 

Każdy Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ powinien złożyć w LGD ankietę monitorującą z realizacji operacji, ponieważ zgodnie  z § 8 ust. 4 pkt 3 umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nieprzekazywanie lub nieudostępnianie Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym  z wezwania do przekazania tych danych  –  kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 0,5% oraz § 10 ust. 10 pkt 9 umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nieprzekazywanie lub nieudostępnianie Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych  – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 0,5%.

Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów  (pokój 41) osobiście lub drogą pocztową w terminie  30 dni od dnia płatności ostatecznej.

Ankieta monitorująca: link


Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa  Mazowieckiego, iż chcąc wprowadzić zmiany w tejże umowie, skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany.
Opinia jest wydawana przez Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ po rozpatrzeniu wniosku przez Radę podczas posiedzenia zwołanego po wpłynięciu przedmiotowego wniosku wraz z jego opisem i uzasadnieniem proponowanych zmian. pobierz


Oświadczenie Wnioskodawców

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ informacji o wynikach weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność. pobierz
Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy
Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy
Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczenie Wnioskodawcy
Ankieta monitorująca realizację projektów objętych wsparciem ze środków EFRROW w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Ankieta monitorująca realizację projektów objętych wsparciem ze środków EFRROW w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl