"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Szanowni Państwo,

Witam na stronie internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Idea zbudowania trójsektorowego partnerstwa publiczno-prywatnego w postaci Lokalnej Grupy Działania zrodziła się na początku 2008 r. Inicjatorami utworzenia LGD były trzy Gminy: Czosnów, Kampinos i Leoncin. Gminy te, zanim jeszcze narodził się pomysł powołania LGD, łączyła więź współpracy. 

W wyniku licznych spotkań przedstawicieli i mieszkańców okazało się, że nie tylko mają one zbliżoną specyfikę ale borykają się z podobnymi wyzwaniami. Wspólne cele takie jak, rozwój infrastruktury, wzrost zaangażowania obywateli w życie lokalnych społeczności oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału historycznego, przyrodniczego i turystycznego związanego z bliskością Kampinoskiego Parku Narodowego, które wpisywały się w cele osi LEADER realizowanej w ramach PROW 2007-2014 spowodowały, iż podjęto decyzję o powoływaniu LGD i udział w konkursie na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W marcu 2008 roku rady gmin podjęły stosowne uchwały. Wizja rozwoju oraz korzyści dla społeczności lokalnej związane z realizacją osi Leader spowodowały, iż firmy, osoby prywatne oraz liczne organizacje pozarządowe wyraziły chęć włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju oraz przystąpienia do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.

29 kwietnia 2008 roku odbyło się Zebranie Założycielskie, które przyjęło statut oraz powołało Komitet Rejestracyjny. W zebraniu wzięło udział 21 członków, 3 reprezentujących sektor publiczny, 4 przedstawicieli sektora gospodarczego oraz 14 przedstawicieli sektora społecznego. 
Jednocześnie rozpoczęte zostały spotkania konsultacyjne dotyczące stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Trwały one od kwietnia 2008 r. do końca maja 2009 r. Wypracowany został dokument koncentrujący się wokół trzech zasadniczych celów będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy: 
  1. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich-zwłaszcza poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy, 
  2. Odnowa wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000 
  3. Aktywizacja społeczności lokalnej - poprzez wsparcie oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz rekreacyjnej. 

W dniu 2 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” podpisało z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Z dniem 1 października 2009 roku w Czosnowie otworzone zostało biuro Stowarzyszenia. 

Od grudnia 2008 roku partnerstwo poszerzało się o kolejne gminy i podmioty zainteresowane realizacją celów Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. Od tego czasu do LGD przystąpiły kolejne gminy: Gmina Leszno, Gmina Błonie, Gmina Ożarów Mazowiecki , Gmina Stare Babice, Gmina Izabelin, Gmina Łomianki, Gmina Brochów  (13 marca 2015 r. gmina Brochów podjęła uchwałę w sprawie rezygnacji z członkostwa).

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Czosnowie  obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. Na zebraniu uchwalono szereg nowych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania LGD w nowym okresie programowania 2014-2020. Jednym z ważniejszych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin i Łomianek. Po kilku miesiącach intensywnej pracy, spotkań i konsultacji z naszymi mieszkańcami uchwała została podjęta jednogłośnie. Do końca grudnia 2015 r. Strategia  wraz z wymaganymi dokumentami została złożona w konkursie na wybór LSR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
W dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa ramowa na kolejne programowanie PROW 2014-2020.


Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną www. 
/-/ Paweł Białecki
Prezes Stowarzyszenia
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl