"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

3/2022

2022-12-06
Członkowie Rady  Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' ustalili harmonogram dyżurów w biurze naszego stowarzyszenia podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę.
2022-12-01
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 3/2022 w zakresie  przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.
2022-11-21
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż  w dniu 30 listopada 2022 r. (środa),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie:
 1. ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  3 wnioski - ogłoszenie nr 3/2022 - Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR, 2 wnioski - ogłoszenie nr 4/2022 - Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń  kulturalnych oraz
 2. ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem’’  oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji  i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym w informacji o planowanej  do realizacji operacji własnej, tj. 10 listopada 2022 r. do godziny 16:00 żaden podmiot  nie zgłosi zamiaru jej realizacji)  w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW i nr 2/2022/OW.
Więcej informacji w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.
2022-11-18
Zakończyliśmy weryfikację wstępną wniosków (pierwszą część) złożonych w ramach naboru nr 3/2022  Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR  i 4/2022  Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń  kulturalnych.

Wszystkie wnioski zostały przygotowane poprawnie.

Już niedługo udostępnimy informację o posiedzeniu naszej Rady.

Obserwujcie nas!
2022-11-17
Już wyjaśniamy...

Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:

 1. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 3.  realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
 • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

2022-11-16
W ramach naboru nr:
 • 3/2022 dla operacji z zakresu przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 37 500 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 150 000,00 zł), przy dostępnym limicie środków 26 883,70 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 107 534,80 zł)
 • 4/2022 dla operacji z zakresu przedsięwzięcia 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń  kulturalnych wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 25 000 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 100 000,00 zł), przy dostępnym limicie środków 25 000,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 100 000,00 zł).
Dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie dokumentacji oraz zgromadzenie niezbędnych załączników!
2022-10-17
Przypominamy, iż zgodnie z zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników naszego stowarzyszenia:
 • punkty za doradztwo prowadzone w czasie trwania naborów wniosków można uzyskać 5 dni przed upływem składania wniosków o przyznanie pomocy (tj. 10 listopada 2022 r.);
 • doradztwo świadczone będzie indywidualnie,  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z doradcą.
W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku do Biura.
2022-10-13
Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego  oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR

Cel szczegółowy 3.1 Budowanie i rozwój potencjału społecznego mieszkańców obszaru LSR

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl