"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ 


Stowarzyszenie zrzesza następujących członków: 

  a) zwyczajnych, 

  b) wspierających, 

  c) honorowych. 

 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być stowarzyszenie, osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,zainteresowana rozwojem celów Stowarzyszenia oraz posiadająca faktyczną możliwość ich realizacji, po złożeniu pisemnej deklaracji.

2.  Osoby fizyczne i osoby prawne (krajowe i zagraniczne) mogą być również członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 

3.  Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać tytuł członka honorowego. 

 

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.

 

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

   1) propagować cel działania Stowarzyszenia  i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, 

   2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

   3) opłacać składki członkowskie,

   4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

  1) wybierać członków i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,

  2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

  3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym oraz wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków mogą brać udział w takich przedsięwzięciach.

  

 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2. wykluczenia przez Zarząd:

  1) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

  2) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

  3) za nieopłacenie składek członkowskich w terminie określonym uchwałą Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia,

3. upadłości lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

4. śmierci.

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna (krajowa i zagraniczna) po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. 

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek: 

 1) złożenia  Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

 2) wykluczenia przez Zarząd: 

   a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 

   b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, 

 3) upadłości lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

 1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

 2) brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

   

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi zwykłemu i wspierającemu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości wpisowego (poniżej).


Deklaracja członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem"  (poniżej).


Konto  bankowe Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’:


MBS Łomianki Oddział w Czosnowie
Nr konta bankowego: 77 8009 1046 0010 8054 2002 0007

 

Uchwała Walnego Zebrania Członków - wpisowe
Deklaracja członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" (stan na 18.07.2022 r.)
Deklaracja członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" (stan na 18.07.2022 r.)
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl