"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  (stan prawny na 2 czerwca 2023 r.)

 
Rozdział III
         Członkowie Stowarzyszenia


    § 10.
    Stowarzyszenie zrzesza następujących członków:
    a)    zwyczajnych,
    b)    wspierających,
    c)    honorowych.

    § 11.
    1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być stowarzyszenie, osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej po złożeniu pisemnej deklaracji.
    2.    Osoby fizyczne i osoby prawne (krajowe i zagraniczne) mogą być również członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
    3.    Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać tytuł członka honorowego.

    § 12.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.

    § 13.
    1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
            1)    propagować cel działania Stowarzyszenia  i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
            2)    przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
            3)    opłacać składki członkowskie,
            4)    brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
    2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
            1)    wybierać członków i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,
            2)    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
            3)    brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym oraz wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków mogą brać udział w takich przedsięwzięciach.
           4)    usunięto.

    § 14.
    Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
    1.    złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
    2.    wykluczenia przez Zarząd:
            1)    za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
            2)    za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
            3)    za nieopłacenie składek członkowskich w terminie określonym uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
    3.    upadłości lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
    4.    śmierci.

  § 15.
    1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna (krajowa i zagraniczna) po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
    2.    Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
            1)    złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
            2)    wykluczenia przez Zarząd:
                    a)    za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
                    b)    z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
            3)    upadłości lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
    3.    Członkowie wspierający mają prawo:
            1)    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
            2)    brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 
§ 16.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi zwykłemu i wspierającemu oraz odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

------------------------------

Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości wpisowego (poniżej).


Deklaracja członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem"  (poniżej).


Konto  bankowe Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’:


MBS Łomianki Oddział w Czosnowie
Nr konta bankowego: 77 8009 1046 0010 8054 2002 0007

 

Uchwała Walnego Zebrania Członków - wpisowe
Deklaracja członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" (stan na 18.07.2022 r.)
Deklaracja członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" (stan na 18.07.2022 r.)
Deklaracja członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" (stan na 17.04.2023 r.)
Deklaracja aktualizacyjna członkowska Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem" (stan na 17.04.2023 r.)
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl