"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

2/2021

2021-11-02
Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: LGD) w naborze nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021.
-------------------------------------
ŚCIĄGA!

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:
 • została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
 • nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
 • została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji (wraz ze stosownym uzasadnieniem)
 • protest także przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
2021-11-02
Nabór nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021.

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją!
2021-10-28
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 2/2021 w zakresie  przedsięwzięcia 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych  przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.
2021-10-06
Przewodniczący Rady Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 20 października 2021 r. (środa),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) , odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  1 wniosek  - ogłoszenie nr 2/2021 - Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych; 1 wniosek  - ogłoszenie nr 3/2021 -Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego; 10 wniosków- ogłoszenie nr 4/2021 Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR; 7 wniosków- ogłoszenie nr 5/2021 Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.
2021-09-30
Zakończyliśmy właśnie weryfikację wstępną wniosków (pierwszą część) złożonych w ramach naboru nr:
 • 2/2021 - Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych;
 • 3/2021 - Przedsięwzięcie 2.3.1  Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego;  
 • 4/2021 - Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR; 
 • 5/2021 - Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.
Niestety nie wszystkie wnioski zostały przygotowane poprawnie i do części Beneficjentów wystosowaliśmy pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień lub usunięcie braków. Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" od wtorku 5 października 2021 r. (będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w sprawie odbioru wezwania). Przypominamy o obowiązku terminowego wniesienia uzupełnień.

2021-09-01
Już wyjaśniamy!

Pracownicy Stowarzyszenia  "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
 1.  złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2.  zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 3. realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
 • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
2021-09-01
W ramach naboru dla operacji w zakresie przedsięwzięć:
 • 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 12 500,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 50 000,00 zł);
 • 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 12 500,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 50 000,00 zł);
 • 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 125 000,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 500 000,00 zł);
 • 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 87 500,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 350 000,00 zł).
2021-08-02
Przypominamy, iż zgodnie z zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'':
 • punkty za doradztwo prowadzone przez  Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' w czasie trwania naborów wniosków można uzyskać 5 dni przed upływem składania wniosków o przyznanie pomocy;
 • doradztwo świadczone będzie indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z doradcą.
Więcej informacji na stronie: link
2021-07-27

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.2  Podniesienie poziomu wiedzy o atrakcjach turystycznych i ofercie rekreacyjnej obszaru LSR mieszkańców i turystów

Przedsięwzięcie 2.2.1  Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl