"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

1/2021

Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
2022-06-29
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 07 lipca 2022 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
2021-11-02
Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: LGD) w naborze nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021.
-------------------------------------
ŚCIĄGA!

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:
 • została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
 • nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
 • została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji (wraz ze stosownym uzasadnieniem)
 • protest także przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
2021-11-02
Nabór nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021.

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją!
2021-10-28
W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2021 w zakresie  przedsięwzięcia 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji za pomocą poczty tradycyjnej.
2021-10-06
Przewodniczący Rady Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. (wtorek),  godzina 17:30 w Urzędzie Gminy w Czosnowie - sala nr 15 (ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów) , odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia Rady będzie: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  19 wniosków - ogłoszenie nr 1/2021 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw.
2021-09-24
Zakończyliśmy właśnie weryfikację wstępną wniosków (pierwszą część) złożonych w ramach naboru nr:

1/2021 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw.

Niestety nie wszystkie wnioski zostały przygotowane poprawnie i do części Beneficjentów wystosowaliśmy pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień lub usunięcie braków. Pracownicy Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" od piątku 1 października 2021 r. (będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w sprawie odbioru wezwania). Przypominamy o obowiązku terminowego wniesienia uzupełnień.

2021-08-31
Już wyjaśniamy!

Pracownicy Stowarzyszenia  "Między Wisłą a Kampinosem" dokonują obecnie wstępną weryfikację wniosków w następującym zakresie:
 1.  złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2.  zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 3. realizacji przez operację celów głównych (ogólne) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 • zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia),
 • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
2021-08-31
W ramach naboru dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw )
 • wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 475 000,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 900 000,00 zł),
 • przy dostępnym limicie środków 237 505,05 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 950 020,20 zł).
2021-08-13
Zasady weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. „szybkiej ścieżki formalnej” dla naborów na podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 1/2021) realizowanych przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” (LGD) w zakresie podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl