"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2018-07-09
Wystąpienie pokontrolne NIK
Szanowni Państwo,
w okresie od 26 marca do 22 czerwca 2018 r. w Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem” odbyła się kontrola realizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli (Delegatura NIK w Warszawie). Okres objęty kontrolą to lata 2015-2018 z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienie objęte kontrolą NIK.
Zakres kontroli obejmował:
1) przygotowanie do realizacji inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020
2) przestrzeganie postanowień umowy ramowej
3) efekty rozdysponowania środków przeznaczonych na inicjatywę LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020
w tym:
I. OBSZAR,  m.in.:
o umowa ramowa; członkostwo w LGD; wybór członków organów decyzyjnych 
o dokumenty organizacyjne / funkcjonowania LGD
o dokumentacja otwarcia biura; kwalifikacje pracowników/koszty zatrudnienia
o ewidencja udzielonego doradztwa; analizy efektywności doradztwa
o plany komunikacji; plan szkoleń; efektywność działań komunikacyjnych
o harmonogram naborów wniosków 
o ochrona danych osobowych; przechowywanie dokumentacji
o współpraca LGD z podmiotami zewnętrznymi 
II. OBSZAR, m.in.:
o ogłoszenie o naborze wniosków; przyjęcie/rejestracja wniosków
o weryfikacja wstępna wniosków; wybór wniosków 
o ustalanie kwot wsparcia lub wysokości premii (Rada); zasady wnoszenia protestu; 
o przekazywanie wyników wyboru i ocen wnioskodawcom oraz do Zarząd Województwa
o archiwizacja dokumentów 
III. OBSZAR, m.in.:
o wysokość kwot rozdysponowanych w ramach umowy ramowej
o nabory wniosków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR
o wynik finansowy i rzeczowy w realizacji celów LSR
o wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji LSR
o wyniki oceny efektywności realizacji LSR przez LGD dokonanej przez Zarząd Województwa
o kontrole i audyty przeprowadzone w LGD w zakresie realizacji LSR
o realizacja umowy zawartej z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy na wsparcie funkcjonowania LGD.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła dotychczasową działalność Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. 
Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych.
Wystąpienie pokontrolne
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl